(no subject)

Date: 2011-08-13 06:07 am (UTC)
blnchflr: Captain America Civil War (Default)
From: [personal profile] blnchflr
Jeg ved ikke engang, om Arthur er en folkeundertrykkende diktator - han virker ikke til at have meget at gøre med, eller interesse i, hvordan hans land kører.

Jeg er sikker på politi og anklagemyndighed nok skal få udredet hvem der har gjort hvad.
Jeg troede faktisk ikke, at du var - hmm, hvad er det (ikke-ekstremistiske) modsatte af anarkist; Google er ikke til meget hjælp.

Du er tidligt oppe, forresten! Jeg lå og slangede mig helt til 20 min. over 7, det var fedt :oD ! Nu er det meningen, at jeg skal hen og løbe 5 km, selv om det går noget sløjt med løbetræningen for tiden.
From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened if not validated)
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

noracharles: (Default)
Nora Charles

November 2016

S M T W T F S
  12345
67891011 12
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags