(no subject)

Date: 2011-08-13 05:55 am (UTC)
noracharles: (Default)
From: [personal profile] noracharles
Det tror jeg ikke, jeg kan ikke helt huske det? Men de har myrdet og lemlæstet så mange andre. Plus Arthur er jo en folkeundertrykkende diktator. At få et sværd smidt i nakken af en våd dame er ikke noget at bygge et lands styre på. Jeg er sikker på politi og anklagemyndighed nok skal få udredet hvem der har gjort hvad.
From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened if not validated)
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

noracharles: (Default)
Nora Charles

November 2016

S M T W T F S
  12345
67891011 12
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags