(no subject)

Date: 2011-08-12 06:22 pm (UTC)
blnchflr: Captain America Civil War (Default)
From: [personal profile] blnchflr
og det giver mig nogle gange en (uden tvivl falsk) fornemmelse af tryghed.
Det giver nemlig mig en super-falsk fornemmelse af tryghed, og det er ikke godt (for mig)!

De hører klart til INDE i parantesen, sådan at parantesen udgør sin helt egen enhed, som kunne snuppes lige ud at teksten uden at efterlade spor.
Det har jeg ikke tænkt på, og den tanke kan jeg faktisk rigtigt godt lide.

(Desuden ser det bare meget mere symmetrisk ud.) Håber du fik noget søvn
Symmetri, måske, men det, som jo generer mig voldsomt, er næste sætnings begyndelse uden at være forudgået af et punktum. Det er bare så forkert :'(

From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened if not validated)
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

noracharles: (Default)
Nora Charles

November 2016

S M T W T F S
  12345
67891011 12
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags