(no subject)

Date: 2011-08-12 02:50 pm (UTC)
noracharles: (Default)
From: [personal profile] noracharles
Ja, godt sagt! Jeg synes netop selv det er kulturen jeg glemmer. Det er alletiders at have et fælles sprog så vi kan snakke, og engelsk er jo både smukt og anvendeligt. Der problemet opstår er at et sprog uden kulturelle referencer nemt kan blive fladt, og hvis man gerne vil give det man siger lidt dimension kan det jo ikke hjælpe at referere til Otto Leisner når man taler med en Inder, vel? Og så griber man lige til engelsk-sproget populær kultur, især amerikansk populær kultur, og alle andre gør også, indtil man har opbygget et kæmpe mentalt referencekort til tv serier og reklamer man aldrig har set og bøger man aldrig har læst og steder man aldrig har været, bare fordi de er så nyttige.

"Shaka, when the walls fell", ikke?
From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened if not validated)
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

noracharles: (Default)
Nora Charles

November 2016

S M T W T F S
  12345
67891011 12
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags