(no subject)

Date: 2011-08-10 05:31 pm (UTC)
kabal42: Dean from Supernatural hugging Sam (SPN - Hug)
From: [personal profile] kabal42
Yep, det er jo sandt. Jeg læste også [personal profile] yvi's post (via [personal profile] dingsi) og tænkte lidt over det. Der er jo en vis mængde sandhed og det er alt for nemt at glemme, hvor forskellige vi alle er, hvor mange steder, vi kommer fra, vores utroligt varierede baggrunde. Forskellighed er smukt, og vi snakker meget om, at det er, men vi glemmer faktisk at vi allerede har et fantastisk multikulturelt net-samfund her. Så det er dejligt at se dit indlæg her og kunne svare på det.
From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened if not validated)
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

noracharles: (Default)
Nora Charles

November 2016

S M T W T F S
  12345
67891011 12
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags